YRITYS

Suomalainen yritys Fertilog on yksityisessä omistuksessa oleva ja Suomessa operoiva transitoliikeneen edelläkävijä, joka ylläpitää ja kehittää kuivarahtiterminaalia Kotka-Haminan satamassa. Terminaalin kautta matkaa maailmanmarkkinoille vuosittain yli 1,0 miljoonaa tonnia lannoitteita ja määrän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina.

Fertilog on vuodesta 2010 investoinut yli 24 miljoonaa euroa terminaalin kehittämiseen. Kyseessä on moderni, tehokas ja toiminnassaan turvallisuus- ja ympäristökysymykset huomioiva terminaalitoiminta. Suomen turvallinen ja ennakoitavissa oleva toimintaympäristö sekä nopea pääsy merelle, ovat tärkeitä tekijöitä toimitusvarmuuden kannalta. Suomen olosuhteet tarjoavat suotuisan ympäristön toiminnan laajentamiselle ja Fertilogin asiakkaiden tavarankululle, mutta myös vaativat jatkuvaa kehittämistä kasvavaa kilpailua silmälläpitäen.

Toiminnan avoimuus, läpinäkyvyys, yhteistyö viranomaisten ja kumppaneiden kanssa sekä luotettavuus ovat Fertilogille keskeisiä arvoja. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vuoropuhelu sidosryhmien kesken on meille tärkeää. Olemme Suomen transitoliikenteen puolestapuhuja ja uskomme tämän myös lisäävän kotimaisen teollisuuden ja satamien kilpailukykyä.

Maan satamien tavaraliikenteestä transito muodostaa yli 10 % (tonnit). Uskomme, että liikennemäärillä on edelleen mahdollisuus kasvaa, kun panostetaan yhdessä koko toimitusketjussa toimialan ja sitä palvelevien alojen kilpailukyvyn kehittämiseen.

Keskeisiä numeroita

 • Yritys on aloittanut toiminnan Suomessa 2010
 • Investoinnit Kotkan terminaaliin yhteensä yli 24 miljoonaa euroa
 • Liikennemäärät kasvusuunnassa, vuonna 2018 arviolta 1,6 miljoonaa tonnia
 • Terminaali kykenee maksimissaan käsittelemään jopa 2,5 miljoonaa tonnia lannoitteita vuodessa
 • Maksanut vuonna 2017 väylämaksuja yli miljoona euroa
 • Suurimmat Fertilogin terminaalia käyttävät laivat ovat jopa 80,000 tonnia (DWT)

 

Ajankohtaista
 • Kotkan ja Kouvolan välisen radan painorajoitus rampauttaa kilpailukykyä, lannoitefirma Fertilog kritisoi "Äskettäin yksi asiakas valitsi Kotkan sijasta toisen sataman"

  Julkaistu 29.10.2018 6:00

  Kotkan ja Kouvolan välisellä radalla junavaunujen akselipaino pitäisi nostaa 25 tonniin, jotta Suomen reitin kilpailukyky transitoliikenteessä säilyy suhteessa Venäjän ja Baltian maiden reitteihin, Fertilog huomauttaa. Kauttakulkuliikenteen kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää yhtiön mukaan Suomen reitille uusia täyteen lastattuja vaunuja.

  Lannoitteita käsittelevän Fertilog Oy:n mukaan Kotkan ja Kouvolan välisellä radalla junavaunujen akselipaino pitäisi nostaa 25 tonniin. Näin transitoliikenteessä...

 • Neljäs halli nostaa lannoitekuljetukset uudelle miljoonaluvulle Kotkassa

  Julkaistu 13.9.2018 19:06  KYMEN SANOMAT

  Fertilogin terminaali mahdollistaa jatkossa yli kahden miljoonan tonnin lannoitekuljetukset vuodessa.

  Lannoitteita käsittelevä Fertilog Oy laajentaa toimintaa Mussalon satamassa. Yhtiön terminaalialueen neljäs varastohalli avattiin perinteisin nauhanleikkauksin torstaina. Uuteen halliin mahtuu 30–35 000 tonnia lannoitteita.

  - Saimme pitkän sopimuksen tavarantoimittajan kanssa. Se ...

 • Fertilog on pysäyttänyt lannoitteiden transiton Hamina-Kotkan sataman kautta - Yhtiön mukaan syynä on se, että lannoitelaivat eivät saa jäänmurtoapua

  Fertilog Group on joutunut pysäyttämään lannoitteiden transitoliikenteen Hamina-Kotkan sataman kautta. Yhtiön mukaan tämä johtuu siitä, että Liikennevirasto on kieltäytynyt antamasta jäänmurtoavustusta heikkotehoisille lannoitelaivoille. Näin käytännössä estyy laivojen pääsy Fertilogin terminaaliin.

  Laivakuljetusten katkeaminen on johtanut siihen, että terminaalin välivarastointikapasiteetti on täyttynyt. Ongelma heijastuu koko toimitusketjuun rautatiekuljetuksista Venäjällä sijaitseviin tehtaisiin saakka, joiden tuotanto joudutaan m...

 • Lannoiteet alkavat jälleen kulkea Haminan-Kotkan satamassa — kaksi laivaa sai erillisluvan poiketa jääluokkarajoituksesta

  Fertilog Groupin harjoittama lannoitteiden transitoliikenne Haminan — Kotkan sataman kautta pääsee jatkumaan jälleen normaalisti. Yhtiö ilmoitti torstaina keskeyttäneensä lannoitteiden käsittelyn, koska viranomaiset eivät olleet viime viikolla antaneet jäänmurtaja-avustusta jääluokkaan 1C kuuluvalle alukselle. Kuljetusten pysähdyttyä yhtiön välivarastot olivat täyttyneet.

  Liikenneviraston ylitarkastaja Tuomas Taivin mukaan viranomaisella on mahdollisuus myöntää erillislupa liikennerajoitusta alhaisemman jääluokan alukselle,...

 • Talvimerenkulun transitoliikenteen turvaamiseen suhtauduttava nykyistä vakavammin

  Edustamani yritys, Fertilog Oy, on merkittävä transitoliikenteen toimija Suomessa. Vastaamme kymmenestä prosentista Hamina-Kotkan sataman liikenteestä. Venäjältä Suomen kautta maailmanmarkkinoille kuljetettavien lannoitteiden volyymi on ollut jatkuvasti nousussa ja ennuste tälle vuodelle on 1,6 miljoonaa tonnia.

  Lannoitteiden maailmanmarkkinahinta yksikköä kohti on matala. Siksi myös rahdin on oltava kilpailukykyisesti hinnoiteltua. Muuten kuljettaminen ei ole kannattavaa.

  Suomen vahvuuksia ovat toimivat ratayhteyde...

TRANSITOLIIKENNE

Transito, eli kauttakulkuliikenne, on sitä, että tavara kulkee maan läpi tullaamatta. Suomessa merkittävin ulospäin lähtevä transitoliikenne tulee Venäjältä ja lähtee suomalaisten satamien kautta maailmanmarkkinoille.

Suomenlahdella transitoliikenteen kilpailtua, koska mahdollisia kauttakulkusatamia on myös Venäjällä, Latviassa, Liettuassa ja Virossa.

Transitoliikenteelle tyypillistä on se, että tavaravirta on jatkuvaa ja mahdollisimman jouheaa. Välivarastointi nostaa kustannuksia, joten mitä pienemmät varastot tarvitaan, sen kilpailukykyisempää liikennöinti on.

Liikkuva tavara voi olla kallista tai edullisempaa. Esimerkiksi lannoitteet, jotka kulkevat Fertilogin terminaalin kautta, ovat määrään ja painoon suhteutettuna huokeita. Niiden kuljetuskustannukset eivät saa nousta liian korkeiksi, vaan koko ketjun tehtaalta loppukäyttäjälle on oltava tehokas.

Suomessa transitoliikenteelle ei ole omaa edunvalvojaa tai yhdistystä, joka jakaisi oikeaa tietoa kauttakulkuliikenteen nykytilasta sekä kehitysnäkymistä. Fertilog on käynnistänyt keskustelua, tulisiko toimialan ajaa yhdessä niitä asioita, jotka ovat kaikille yhteisiä.

Transitoliikenne tuottaa välillisesti ja suoraan työpaikkoja sekä verotuloja. Tiivis liikennöinti myös vahvistaa satamien kilpailukyä, joten on tärkeää huolehtia transiton toimintaedellytyksistä myös jatkossa.

Mitä transitoliikenteen toimijat arvostavat?

 • Ennakoitava ja yritysten asemaa ymmärtävä säädösympäristö sekä viranomaistoiminta
 • Toimintaympäristö kilpailukykyinen muiden maiden (Venäjä, Baltian maat) rinnalla, esimerkiksi väylämaksujen osalta
 • Yhteiskunnallinen vakaus, joka varmistaa luotettavat kuljetukset
 • Laadukas infrastruktuuri (radat, satamat)
 • Yritysmyönteinen ja kasvuhakuinen asenneilmapiiri